Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

IL-GRUPP BIBLIKU

Ir-ritratti kollha f’din il-paġna juru l-Grupp Bibliku waqt laqgħa tal-Kors 'Introduzzjoni għall-Bibbja' immexxi mill-Kanonku Dun Karm Attard (Jannar/Frar 2005).

Mall-wasla tiegħu fil-parroċċa bħala kappillan fl-1991, P. Amadeo Zammit wera l-ħsieb li jsir xi kors fuq il-Bibbja.   Għalhekk f’Jannar tal-1992 nieda l-ewwel kors, fejn stieden lil Rev. Profs P.P. Zerafa OP biex tana ‘Introduzzjoni għall-Bibbja’.  F’Jannar tas-sena ta’ wara reġa' sar kors iehor.  Hawnhekk inħasset il-ħtieġa li jitwaqqaf grupp biex il-laqgħat dwar il-Bibbja jibqgħu jsiru regolari matul is-sena kollha u mhux f’Jannar biss. 

Wara kuntatt ma’ l-Għadqa Biblika Maltija twaqqaf il-Grupp EBDA (Edukazzjoni Biblika Dejjiema għall-Adulti).  Bħalma juri l-isem, l-għan kien biex titkabbar l-imħabba lejn il-Kotba Mqaddsa billi jiġi mogħti tagħrif u tifsir tal-kotba tal-Bibbja. B’hekk wieħed jifhem aħjar is-siltiet li jaqra jew jisma’ u jkun jista' juża il-Bibbja bħala l-gwida għall-ħajja spiritwali tiegħu.

Matul dawn is-snin saru diversi korsijiet b’tema partikulari tal-Bibbja.  Diversi kelliema li huma midħla sew f’dawn l-oqsma ġew mistiedna biex imexxu dawn il-laqgħat.  Huwa maħsub li jsiru aktar minn dawn il-korsijiet.  (Fil-fatt f’Jannar – Frar 2005 sar kors bit-tema ‘Introduzzjoni għall-Bibbja’ immexxi mill-Kanonku Dun Karm Attard).

Il-Grupp jieħu ħsieb iċ-ċerimonja tal-ftuħ li ssir għal-wirja tal-mejda ta’ l-appostli u l-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.  Waqt din iċ-ċerimonja jsir qari mill-Bibbja, kant tas-Salmi u tingħata spjega ta’ meta, kif, u għalfejn għandha ssir din ‘l-ikla’.  Kemm il-Grupp Neokatekuminali kif ukoll il-Grupp tal-Abbatini jagħtu s-sehem tagħhom f’din iċ-ċerimonja.

Il-laqgħat tal-Grupp Bibliku jsiru kull nhar ta’ ERBGĦA fis-sebgħa ta’ filgħaxija, fiċ-ċentru parrokkjali.  Il-laqgħa hija bbażata fuq il-LECTIO DIVINA.

Il-metodu tal-Lectio Divina huwa dan:

Issir talba lill-Ispirtu s-Santu sabiex jagħtina l-għajnuna

1.     Tinqara silta mill-Bibbja  -  ġeneralment tkun is-silta tal- evanġelu tal-Ħadd ta’qabel.

2.      Titfittex kelma jew frażi li tkun laqtitek mis-silta.
        Taqra jew tiftakar siltiet oħra mill-Bibbja li jfakkruk jew li għandhom x’jaqsmu mas-silta.
          Tfittex x’messaġġ għandu Alla għalik f’dik is-silta li qrajt.

3.     Isir talb imqanqal mis-silta.

        Talba ta’ l-aħħar.

Korsijiet li saru:

Introduzzjoni għall-Bibbja

Prof. P.P. Zerfa OP

Ġenesi

Dun Anton Abela – P. Sandro Vella OCarm

Il-Ktieb ta’ Job

P. Sandro Vella OCarm

Il-Ktieb tas-Salmi

P. Sandro Vella OCarm

L-evanġelu skond San Mattew

Kan. Dun Karm Attard

L-evanġelu skond San Mark

P. Donat Spiteri ofm cap

L-evanġelu skond San Luqa

P. Gwido Schembri ofm

L-evanġelu skond San Ġwann
(Il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta Ġesù)

P. Albert Brincat OCarm

Atti ta’ l-Appostli

Kan. Dun Karm Attard

L-ittra ta’ San Pawl

Kan. Dun Karm Attard

Kors ta’ kultura biblika

P. Donat Spiteri ofm cap

L-Art Mqaddsa fil-kuntest bibliku

P. Gwann Abela ofm

Kors ta’ introduzzjoni

Maria Pia Gauci

Nisa fil-Bibbja

Maria Pia Gauci

L-Aħħar Ċena

P. Sandro Vella OCarm

Introduzzjoni għall-Bibbja

Kan. Dun Karm Attard

Korsijiet bit-tema ‘Introduzzjoni għall-Bibbja’ isiru minn żmien għal-żmien biex min ma jkunx midħla tal-Bibbja jkun jista’ jsegwi mill-bidu.

Kemm il-laqgħat kif ukoll il-korsijiet huma miftuħa għall-kulħadd.  Min irid jista’ jattendi għall-laqgħa fil-ġurnata li ssir jew meta jkun ser jibda kors.

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet