L-EWWEL QARI

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Is 2, 1-5

Il-kelma li ġiet f’dehra lil Isaija bin Amos,

dwar Ġuda u Ġerusalemm.

Għad jiġri fl-aħħar jiem

li l-għolja tad-dar tal-Mulej

togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji,

u tintrefa’ ’l fuq mill-għoljiet,

lejha għad jiġru l-ġnus kollha.

Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu:

Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej,

lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb,

biex jgħallimna triqatu,

u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu.

Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim,

u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm.

Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus,

u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli;

u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet,

u l-lanez tagħhom fi mnieġel.

Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor,

u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed.

Ejja, dar Ġakobb,

ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej!

Il-Kelma tal-Mulej.


SALM RESPONSORJALI                     

Salm 121

RIT: Immorru ferħana f’dar il-Mulej!

Fraħt meta qaluli:

Sejrin f’dar il-Mulej!”

Diġaqegħdin riġlejna

fi bwiebek, Ġerusalemm!
RitImmorru ferħana f’dar il-Mulej!

Lejha t-tribujiet jitilgħu,

it-tribujiet tal-Mulej,

biex, skond il-liġi ta’ Iżrael,
ifaħħru isem il-Mulej.

Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq,

it-tronijiet tad-dar ta’ David.
RitImmorru ferħana f’dar il-Mulej!

Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm:

Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk!
Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek,
u l-ġid fil-palazzi tiegħek!

RitImmorru ferħana f’dar il-Mulej!

Minħabba ħuti u ħbiebi,

ħallini ngħidlek: “Is-sliem għalik!”
Minħabba f’dar il-Mulej,
Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il-ġid.

RitImmorru ferħana f’dar il-Mulej!

 

 

IT-TIENI QARI

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani.

Rum 13, 11-14a

Ħuti, waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq, bħal f’bi nhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u t-tbahrid, mhux bil-ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu.

 

Il-Kelma tal-Mulej.


VERSETT
Hallelujah.
Halleluljah.
Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek,

u s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Hallelujah.

L-EVANĠELJU

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Mt 24, 37-44

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: ”Bħal fi żmien Noè, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Għax kif fiż-żmien ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, u b’xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġarr lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa: wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien: waħda tittieħed u l-oħra titħalla.

 

Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu l-ħitan ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.