L-EWWEL QARI

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Is 66, 18-21

 

Dan jgħid il-Mulej: ”Għad niġi niġbor il-ġnus kollha, u l-popli ta’ kull ilsien; dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi.

 

Jiena ngħolli għalihom sinjal, u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta’ Iżrael għand il-ġnus, f’Tarsis, Put, Lud, u Mesek, Ros, Tubal u Ġawan, u lejn ix-xtut imbiegħda li qatt ma semgħu bija, u qatt ma raw is-sebħ tiegħi, u huma jxandru s-sebħ tiegħi qalb il-ġnus.

 

U jġibu lil ħutkom kollha minn kull ġens, bħala offerta lill-Mulej; iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bgħula u iġmla, għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi, f’Ġerusalemm, jgħid il-Mulej: bħalma wlied Iżrael iġibu l-offerti tal-qmuħ tagħhom f’ġarar indaf fit-tempju tal-Mulej.

 

U lil xi wħud minnhom neħodhom b’qassisin u leviti, jgħid il-Mulej.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.


SALM RESPONSORJALI                     

Salm 116

Rit: Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju

 

Faħħru l-Mulej, intom ġnus kollha,
sebbħuh, intom popli lkoll!
Rit...

 

Għax kbira hi t-tjieba tiegħu magħna,

il-fedeltà tal-Mulej tibqagħal dejjem.
Rit...

                                                

 

IT-TIENI QARI

Qari mill-Ittra lil Lhud

Lhud 12, 5-7. 11-13

 

Ħuti, insejtuha għalkollox il-kelma ta’ twissija li qalilkom ta’ wlied li intom:

Ibni, la twarrabx it-twiddib tal-Mulej, u la taqtax qalbek meta jċanfrek;

għax il-Mulej iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqab’ibnu.”

 

Hu għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbatu! Alla qiegħed jimxi magħkom ta’ wlied. Min hu dak l-iben li missieru ma jwiddbux? Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna; iżda mbagħad, lil dawk li jkunu tħarrġu biha, hija troddilhom il-frott ta’ ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela

erfgħu l-idejn merħija u l-irkupptejn mitluqa tagħkom, u aqbdu triq dritta għal riġlejkom, biex min hu zopp, ma joħroġx mit-triq, imma jerġajieħu saħħtu.

 

Il-Kelma tal-Mulej.

 

 

VERSETT
Hallelujah.
Halleluljah.
Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja.

Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi.
Hallelujah.

L-EVANĠELJU

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Lq 13, 22-30

 

 

F’dak  -żmien, huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda jgħallem f’xi bliet u rħula. U kien hemm wieħed qallu: “Mulej, jaqaw ftit huma dawk li jsalvaw?”

 

U huwa weġibhom: ”Tħabtu biex tidħlu mill-bieb id-dejjaq, għax kif ngħidilkom jien, ħafna għad ifittxu li jidħlu u ma jirnexxilhomx. Għax meta sid id-dar ikun qam jagħlaq il-bieb, intom tibqgħu barra, u tibdew tħabbtu l-bieb u tgħidu: “Mulej, iftħilna!” Iżda hu jweġibkom u jgħid: “Ma nafx mnejn intom.” Imbagħad taqbdu tgħidulu: “Kilna u xrobna miegħek aħna, u int għallimt fil-pjazez tagħna.” Hu jwieġeb u jgħidilkom: “Ma nafx mnejn intom; morru minn quddiemi, intom ilkoll li tagħmlu dak li mhux sewwa!”

 

Hemmhekk ikun hemm il-biki u tgħażżiż tas-snien, meta taraw lil Abraham u lil Iżakk u lil Ġakobb u l-profeti kollha fis-Saltna ta’ Alla, u intom imkeċċija  ’l barra.

 

U jiġu nies mil-Lvant u mill-Punent, mit-Tramuntana u min-Nofsinhar, u joqogħdu għall-mejda fis-Saltna ta’ Alla. U araw, hawn min hu tal-aħħar u għad ikun l-ewwel, u hawn min hu tal-ewwel u għad ikun l-aħħar.”

Il-Kelma tal-Mulej.