L-EWWEL QARI

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Is 11, 1-10

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse,

għad tinbet rimja minn għeruqu:

fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,

l-ispirtu ta’ l-għerf u d-dehen,

l-ispirtu ta’ l-għaqal u l-qawwa,

l-ispirtu ta’ l-għerf u l-biżatal-Mulej,

u l-għaxqa tiegħu fil-biżatal-Mulej.

Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,

u ma jagħtix sentenza skond ma jisma’,

iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,

u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin ta’ l-art.

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu,

u b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.

Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja,

u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu.

Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,

il-leopard mal-gidi,

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,

daqsxejn ta’ tfajjel isuqhom.

Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.

It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;

u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.

Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara

fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,

għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.

Imbagħad jiġri f’dak il-jum

li l-għerq ta’ Ġesse jieqaf

bħala sinjal għall-popli.

Lilu jfittxu l-ġnus,

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.

Il-Kelma tal-Mulej.


SALM RESPONSORJALI                     

Salm 71

RIT: Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek.

Rit

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar,

u mix-xmara sa truf l-art.

Rit

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;

il-ħajja tal-fqajrin isalva.

Rit

Ismu jibqajissemma għal dejjem;

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha ta’ l-art;

il-popli kollha jsejħulu hieni.

Rit

 

 

IT-TIENI QARI

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani.

Rum 15, 4-9

Ħuti, kull ma nkiteb fl-Iskrittura fl-imgħoddi, inkiteb għat-tagħlim

tagħna, biex bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-Iskrittura, aħna jkollna

t-tama.

Alla, li minnu ġej kull sabar u faraġ, jagħtikom il-grazzja li tkunu

fehma waħda bejnietkom skond Kristu Ġesù, biex b’fomm wieħed

u b’qalb waħda tfaħħru lil Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu.

Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqalilkom,

għall-glorja ta’ Alla. Jiena ngħidilkom li Kristu sar qaddej

tal-Lhud ċirkonċiżi minħabba l-fedeltà ta’ Alla, biex iseħħu

l-wegħdiet li għamel lill-Patrijarki, u biex il-pagani wkoll ifaħħru

lil Alla minħabba l-ħniena tiegħu bħalma hu miktub: “Għalhekk jiena

nfaħħrek fost il-ġnus u ngħanni tifħir ismek.

Il-Kelma tal-Mulej.


VERSETT
Hallelujah.
Halleluljah.
Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.

Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’Alla.

Hallelujah.

L-EVANĠELJU

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Mt 3, 1-12

F’dawk il-jiem, deher Ġwanni l-Battista jippriedka fid-deżert

tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-saltna tas-smewwiet waslet.

Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal:

Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem

tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel

selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u

l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, u kienu jitgħammdu minnu

fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija

tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom

taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq ta’ l-indiema,

u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: “Għandna b’missier lil

Abraham.” Ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jistajqajjem

ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u

għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet

fin-nar. Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema;

imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr

il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.

Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ

fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex.

 

Il-Kelma tal-Mulej.