L-EWWEL QARI

Qari mill-Ktieb  ta’ Ġob

Ġob 7, 1-4.6-7

 

Ġob tkellem u qal:

”Ħajjet il-bniedem mhix forsi xogħol bilfors fuq l-art? U għomru mhux bħal jiem il-ħaddiem mikri?

Bħalma lsir jixxennaq għad-dell, u bħalma l-mikri jistenna l-ħlas,

hekk xhur fiergħa kienu sehmi, u ljieli dwejjaq messew lili.

Jekk nimtedd, ngħid: “Meta se nqum?” u meta nqum, ngħid: “Meta se jidlam?” u hekk nixba’ nhewden sa ma jidlam.

Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi,

u bla tama ntemmu.

Ftakar li ħajti buffura riħ,

u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-riżq.”

 

Il-Kelma tal-Mulej.


SALM RESPONSORJALI                     

Salm 146

 

RIT: Faħħru l-Mulej, li jfejjaq il-qlub maqsuma

 

Faħħru l-Mulej, għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna;

għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu.

Jibni ’l Ġerusalemm il-Mulej, jiġma’ l-imxerrdin ta’ Iżrael.

Rit…

 

Hu jfejjaq il-qlub maqsuma, hu jorbot il-ġrieħi tagħhom.

Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb;

kollha jsejħilhom b’isimhom.          

Rit…

 

Kbir Sidna l-Mulej, u ta’ qawwa kbira;

bla tarf id-dehen tiegħu.

Jerfa’ l-imsejknin il-Mulej,

u jniżżel sal-art il-ħżiena.              

Rit…

 

 

IT-TIENI QARI

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

1 Kor 9. 16-19.22-23

 

Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar; jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju!

Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt għall-ħlas; imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f’idejja. X’inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, inxandru b’xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess.

 

Għax għad li ma jiena marbut ma’ ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir ta’ kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt dgħajjef mad-dgħajfin, biex nirbaħ id-dgħajfin. Sirt kollox ma’ kulħadd,  biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu.

Il-Kelma tal-Mulej.

 


VERSETT
Hallelujah. Halleluljah.
Kristu rafa’ fuqu d-dgħufija tagħna, u tgħabba bil-mard tagħna.

Hallelujah.


L-EVANĠELJU

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Mk 1, 29-39

 

F’dak  iż-żmien, Ġesů u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet isservihom.

 

Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd  kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien.

 

L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik.” U qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt.”

 

U dar il-Galilija kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten.

 

Il-Kelma tal-Mulej.