Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

GĦAQDIET

It-Terz Ordni Karmelitan
L-Għaqda tat-Terzjarji Karmeltani ilha mwaqqfa fil-parroċċa għal dawn l-aħħar 57 sena, eżatt eżatt fil-25 ta’ Marzu 1947. Id-Direttur kien Patri Anastas Caruana. Nissejħu Terzjarji jiġifieri nidentifikaw ruħna bħala it-tielet grupp tal-familja Karmelitana. L-ewwel grupp tal-patrijiet. It-tieni grupp tas-sorijiet tal-klawsura. It-tielet grupp ta' sorijiet ta' ħajja attiva u ta' lajċi li jgħixu l-kariżma tal-Ordni Karmelitan.

Fis-sajf aħna niltaqaw darbtejn fix-xahar, il-waħda issir kull tieni Ħamis tax-xahar fis­-7.00 pm u jkun hemm ripetizzjoni tagħha l-għada l-Ġimgħa fid-9.00am. Fix-xitwa il­-ħinijiet ikunu il-Ġimgħa fid-9.00 am u fil-5.30pm.

Imbagħad issir laqgħa oħra fix-xahar li fiha ssir il-Lectio Divina. Ġesù jgħidilna "Il-­bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla”. Il-Lectio Divina huwa qari attent tal-Kelma ta' Alla li tinsab fil-Kotba Mqaddsa, filwaqt li wieħed jimmeditaha, jitlob biha u jħalliha taħdem f’qalbu, fi ħsibijietu, f’xewqatu u f’għemilu w tagħġnu kif trid hi, hekk li jsir ħaġa waħda mar-rieda t'Alla. Il-Lectio Divina issir ġimgħatejn wara l-oħra, jiġifieri il-Ħamis fis-7.00pm b'ripetizzjoni tagħha l-għada l-Ġimgħa fid-9.00am. Fix-xitwa issir biss fil-5.30pm.

Il-laqgħa tibda b'talb ta' sbieħ il-jum meta l-laqgħa ssir filgħodu jew inkella bl-għasar meta ssir filgħaxija, imbgħad jingħad talb meħud mill-ktieb tar-Regola u wara ssir esposizzjoni ta' xi qari mill-Vanġelu b'applikazzjoni għal-ħajja tagħna ta' kuljum. B'hekk, kif diġa għedna, inkunu qegħdin nippruvaw inneħħu dik il-firda li forsi teżisti bejn Vanġelu u ħajja, jiġifieri bejn dak li aħna nemmnu u dak li aħna nipprattikaw. Mhux biżżejjed li nkunu nafu ngħidu dak li hu tajjeb iżda meħtieġ ukoll li nagħmlu dak li hu tajjeb. Wara l-esposizzjoni min ikun irid jagħmel xi mistoqsijiet huwa liberu li jagħmilhom.

L-għaqda tagħna torganizza 3 irtiri matul is-sena, li huma fir-Randan, f’nofs is-sena u ieħor fl-Avvent. Nagħmlu wkoll ħarġa ta' kull xahar għal xi knisja differenti u wara jkollna it-tè. F'Novembru jkollna l-eżerċizzi mqassma fuq 3 t’ijem. Hemm delegata għall-morda li hi membru mill-istess kunsill tat-Terzjarji li żżurhom kemm f’darhom stess u anke fi-isptarijiet jew fil-homes li jkunu fihom. Hemm ukoll delegata għall-­missjoni li għandna fil- Bolivja, din, ix-xogħol tagħha huwa li tiġbor telecards u bolol użati, u hawnhekk nieħu l-opportunita biex min ikollu xi bolol użati jgħaddihomlna.

It-Terz Ordni Karmelitan Sekular hu iċċentrat fuq Ġesù Kristu li warajh nimxu w nfittxu li naqdu. Il-valur ċentrali tal-Kariżma Karmelitana huwa l-kontemplazzjoni mifhuma bħala relazzjoni intima m'Alla f’Ġesù Kristu li tfur f’hajja ta' talb u ta' aħwa, li fiha nfittxu li naqdu lill-proxxmu tagħna skond it-talenti u s-sejħa tagħna. Il-­kontemplazzjoni hi għal kulħadd, fis-sens li kulħadd hu imsejjaħ biex ikun ħabib mil ­qrib t'Alla u din il-ħbiberija ma' Alla tħalli effetti kbar fil-ħajja ta' kuljum. Ma nistawx inħobbu lil Alia li ma narawx, jekk ma nħobbux lill-proxxmu tagħna li naraw. Ghalhekk it-Terzjarji Karmelitani juru mħabbithom lejn Alla b'kull tip ta' servizz lejn il-proxxmu tagħhom u jwettqu kull tentattiv serju li jgħixu f’armonija sħiħa ma’ ħuthom.

Agħfas hawn biex tmur lura fil-Lista ta' l-Għaqdiet