Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

KALENDARJU

 

Diċembru

1

Is-Sibt

Wara l-quddiesa tat-7:45am fiċ-ċentru parrokkjali jkollna r-rużarju mmeditat animat mill-Moviment Madonna ta’ Fatima.

2

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

Fil-quddiesa tad-9:30am jiġi amministrat is-sagrament tal-magħmudija.

 

 

7

 

 

Il-Ġimgħa

L-ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Fil-knisja parrokkjali jkun hemm l-adorazzjoni wara l-quddiesa tat-8:30am u wara l-quddiesa tas-6:30pm.

Fl-10:00am fiċ-ċentru pastorali ta’ Triq il-Liedna jkun hemm il-quddiesa u l-adorazzjoni.

 

8

 

Is-Sibt

Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Għalkemm mhix festa kmandata tkun ħaġa sabiħa li nqaddsu dan il-jum billi nisimgħu quddiesa.

9

Il-Ħadd

It-Tieni Ħadd tal-Avvent.

11

It-Tlieta

Nofs ta’ nhar irtir għat-Terzjarji Karmelitani ġewwa l-kappella ta’ San Luqa, in-Nigret limiti tar-Rabat.

12

L-Erbgħa

Laqgħa għat-Terzjarji Karmelitani fl-4:30pm fil-knisja parrokkjali bil-quddiesa.

 

13

 

Il-Ħamis

Festa Pubblika.

Ħarġa ta’ ġurnata bil-quddiesa ġewwa l-Mellieħa. Tluq fid-8:45am minn quddiem il-knisja.

 

14

 

Il-Ġimgħa

Festa ta’ San Ġwann tas-Salib Karmelitan u Duttur tal-Knisja. Illum jaħbat għeluq it-73 sena mill-wasla tal-patrijiet Karmelitani ġewwa l-Fgura.

15

-

23

Mis-Sibt sal-Ħadd

Novena tal-Milied.

Matul il-ġranet tan-novena l-quddiesa tas-6:30pm tkun animata minn għaqdiet differenti tal-parroċċa.

16

Il-Ħadd

It-Tielet Ħadd tal-Avvent.

Il-quddiesa tad-6:30pm tkun animata mill-kummissjoni tfal tal-Parroċċa.

18

It-Tlieta

Illum għall-quddiesa tas-6:30pm huma mistiedna il-helpers kollha tal-parroċċa.

19

L-Erbgħa

Fil-quddiesa tas-6:30pm issir il-vestizzjoni tal-Abbatini. Coffee morning tal-Milied. Tluq fid-8:45am.

 

20

 

Il-Ħamis

Il-quddiesa tas-6:30pm tkun animata mill-membri tal-Museum. It-Tfal subien u bniet huma mħeġġa biex flimkien mal-ġenituri tagħhom jattendu għal din il-quddiesa.

21

Il-Ġimgħa

Fil-quddiesa tas-6:30pm issir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji Karmelitani.

23

Il-Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent.

 

 

24

 

 

 

 

It-Tnejn

Lejliet il-Milied.

Filgħaxija jkollna l-quddies tal-Vġili tal-Milied fil-5:30pm u 6:30pm. Fil-5:30pm tibda l-purċissjoni tal-Bambin mill-Museum tas-Subien.

Bil-lejl il-knisja tiftaħ fid-9:45pm. Fl-10:30pm ikollna l-uffiċċju tal-qari u wara preżentazzjoni mużikali mtellgħa mill-Kor Flower of Carmel bis-sehem tal-Kummissjoni Tfal. F’11.45pm issir it-translazzjoni bil-Bambin u ssir il-priedtka tat-tfal li din is-sena ser issir minn tlett itfal, Kelly Haber, Giulia Marie Mifsud u Matthias Ciantar. F’Nofs il-lejl tibda konċelebrazzjoni solenni tal-festa tal-Milied.

25

It-Tlieta

Solennità tat-twelid ta’ Ġesù – Festa kmandata.

Il-quddies ikun fis-6:00am, 7:00am, 8:00am, 9:30am, 11:00am u 6:30pm.

30

 

Il-Ħadd

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi.

Il-quddiesa tad-9:30am tkun animata mill-Kummissjoni Familja u l-Kor Flower of Carmel. Għal din il-quddiesa huma mistiedna l-familji kollha tal-parroċċa.

 

31

 

 

It-Tnejn

Lejliet l-ewwel tas-sena

Filgħaxija jkollna l-adorazzjoni bejn l-4:30pm u 5:30pm u l-quddies fil-5:30pm u 6:30pm.

Fi tmiem il-quddiesa tas-6:30pm jitkanta it-Te Deum bħala ringrazzjament għal dak kollu li Alla għamel matul din is-sena u tingħata l-barka sagramentali.