Parroċċa Madonna tal-Karmnu - Fgura
"U meta nintrefa' 'l fuq mill-art, jien niġbed il-bnedmin kollha lejja." Ġw. 12,32.

Storja

   Il-Knisja u l-Kunvent tal-Fgura

Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura ilha minn ħafna qabel ma daħlu l-Karmelitani f' dan ir-raħal. Fil-bidu kien hemm niċċa, tal-Madonna tal-Karmnu, iżda fl-1790, is-Sur Klement Busuttil bidel din in-niċċa fi Knisja bi spejjez tiegħu.

Il-Knisja l-Anitka fl'1790

Din il-Knisja ġiet mibnija f'nofs it-triq bejn Ħal-Tarxien, Raħal Ġdid, Bormla u Ħaż-Żabbar, u kienu jgħidulha tal-Fgura, biex jirreferu għax-xbiha (Figura, Fgura) tal-Madonna. Il-qima li kienu jagħtuha missirijietna kienet tant kbira li Dun Salv Busuttil li kien in-neputi ta' l-ewwel benefattur iddeċieda li jħottha u jkabbarha. Fl-1844 ittellgħet mill-ġdid mill-imgħallem Indri Vassallo u ġiet imbierka solennement fit-13 ta' Dicembru 1854, minn Mons . Vigarju Ġenerali Dun Vinċenz Chapelle, megħjun minn bosta qassisin. Din il-Knisja kellha artal wieħed, u fit-Tieni Gwerra Dinjija ġarrbet xi ħsarat u wara li ġiet irranġata. Fl-1956 ġarrfuha biex tagħmel wisgħa għal triq, li kienet se tinfetaħ minn ġo fiha. Bħala tifkira ġie mibni salib fil-post fejn kienet din l-ewwel Knisja iddedikata lill-Madonna tal-Karmnu.

Il-Komunità tal-patrijiet Karmelitani marret fil-Fgura fl-14 ta' Diċembru 1945. L-ewwel patrijiet kienu Patri Tarcisju Licari, Patri Redent Gauci, Patri Gwann Caruana u Fra Romeo Bezzina.

      L-ewwel Patrijiet li ġew il-Fgura

Dawn la kellhom kunvent u lanqas Knisja. Għalhekk bħala Kunvent krew dar numru 7 fi Triq San Xmun u bħala knisja talbu li jiffunzjonaw fil-Kappella iddedikata lill-Madonna tal-Karmnu magħrufa bħala tal-Fgura. Din il-Knisja kienet propjeta tal-familja Busuttil, u l-aħħar rettur tagħha kien is-Sur Etilvoldo Busuttil, li għat-talba tal-Provinċjal Pietru Dimech aċċetta bil-ferħ li jislef il-knisja għas-servizz tal-patrijiet. Il-Provinċjal talab ukoll il-permess ta' l-Arċisqof u tah b'digriet tal-Kurja Arċiveskovili tal-14 ta' Diċembru 1963.

Il-Knisja kienet żgħira għall-popolazzjoni li kienet dejjem qed tiżdied u d-dar li kienu qed jużaw bħala kunvent kienet skomda u nieqsa mill-affarijiet meħtieġa. B'hekk inħass il-bżonn li ssir knisja kbira u kunvent sewwa. Il-Providenza ħasbet għal dan, għaliex il-gabillott Anġlu Camilleri u martu Marjanna offrew minn jeddhom għalqa minn tagħhom mhux bogħod mill-knisja fuq in-naha ta' Raħal Ġdid. L-att tas-suċċessjoni sar quddiem in-nutar Dr Carmelo G.Vella fl-14 ta' Settembru 1946. Biex ix-xogħol jibda malajr il-Provinċjal Patri Ġorġ Borg qabbad lill-Kavallier Ġużè D'Amato biex jagħmel il-pjanta u jesegwixxi x-xogħol tal-Knisja u tal-Kunvent. Il-pjanta tagħha hija ta' stil modern u qabel iċċekknet biex tagħmel wisa' għall-Knisja l-ġdida, kellha għamla ta' salib b'106 piedi tul mill-faċċata tal-kor sal-bieb ta' barra, wiesgħa 23 pied u l-kappelluni u l-kor huma fondi 12-il pied. Minflok il-Koppla kella saqaf ċatt elevat fuq tambur kwadru u mdawwar bit-twieqi.

L-ewwel ġebla tal-Knisja mqiegħda mill-Arċisqof Gonzi fil-11 ta' Diċembru 1948

L-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fil-11 ta' Diċembru 1948. Il-parrinijiet kienu Anġlu Camilleri, id-donatur ta' l-art li fuqha kellha tinbena l-knisja u Sir Paul Boffa M.D., Prim Ministru ta' Malta . Preżenti wkoll kien hemm il-provinċjal Patri Ġorġ Borg u bosta patrijiet Karmelitani. L-imgħallem tal-ġebel kien Guzeppi Debono. F'Novembru ta' l-1949, il-patrijiet Karmelitani marru fil-Kunvent il-ġdid u 19 ta' Novembru ta' l-1950 saret iċ-ċerimonja tat-tberik tal-knisja l-ġdida, mill-Arcisqof Mikiel Gonzi, fil-preżenza tal-Provinċjal Patri Bernard Farrugia u l-Prim Ministru Dr Enrico Mizzi. F'din l-istess okkazzjoni ġie mbierek ukoll il-kwadru ta' l-artal maġġur magħmul u rregalat mill-pittur Ġużeppi Bonnici Calì.

Fis-26 ta' Novembru sar it-trasport solenni tal-vara l-antika mill-Knisja l-Qadima għall-knisja l-ġdida. Din il-vara kienet rigal tas-Sur Antonio Cubo. L-istatwa li naraw illum hi ta' l-injam u nħadmet f'Bolzano, l-Italja fl-1960

L-ewwel Statwa ħierġa mill-Knisja l-Qadima

 

Fil-21 ta' Jannar 1965 din il-knisja ġiet imwaqqfa bħala Parroċċa mill-Arċisqof Gonzi bil-limiti meħudin minn Ħaż-Żabbar, Ħal Tarxien u Raħal Ġdid. F'din il-knisja kien hemm diversi pitturi fosthom dak tal-mewt ta' San Ġużepp, ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù u l-Qalb ta' Marija. L-istatwa ta' San Ġuzepp saret mis-Surmast Ġuzeppi Caruana minn Bormla.

Ħames snin wara li l-patrijiet kienu ħelsu mid-djun li kellhom għall-bini tal-Knisja u tal-Kunvent, bdew jaraw li l-Knisja kienet saret żgħira minħabba li l-poplu kompla jikber u kienu twaqqfu aktar komunitajiet ġodda. Għalhekk il-patrijiet malajr bdew jaħsbu biex jibnu Knisja oħra akbar li tkun taqdi aħjar il-ħtiġijiet tal-lokal. Huma malajr sabu l-inkoraġġament, għax Mons. Arċisqof Mikiel Gonzi wegħdhom li jgħinhom finanzjarjament. Il-pjanta ħażżiżha l-Perit Victor Muscat Inglott li kien megħjun mis-Sur Karm Parascandolo. Biex jieħu ħsieb ix-xogħol tal-knisja ingħażel l-Arkitett Godfrey Azzopardi, li dan flimkien mal-kumpanija Cementstone bdew ix-xogħol fit-2 ta' Jannar 1976.

L-istil tal-Knisja huwa modern u oriġinali b'saqaf li jgħatti aktar minn 370 pied kwadru mibdi mill-art u miżmum biss minn erba' ponot. Din il-knisja tbierket fil-25 ta' Mejju 1988 u ġiet ikkonsagrata minn Mons. Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-1 ta' Frar 1990.

Mill-1990 sal-lum ġew magħmula diversi opri ġodda fil-knisja...

Agħfas hawn biex terġa titla' fuq

Il-Kappillani tal-Fgura minn kemm ilha Parroċċa

P. Timotju Azzopardi, O.Carm. (Kapp. 1965 - 1979)

P.Timotju Azzopardi O. Carm., twieled Ħal-Luqa fit-13 ta' Ottubru 1926. Studja fl-Iskola Primarja tal-Lokal, fil-Kulleġġ De la Salle, u fl-Iskola ta' l-Apprentisti fid-Dockyard. Fl-1945 ħaddan l-Ordni Karmelitan. Sena wara pprofessa. Ġie ordnat Saċerdot fl-1952.

Kellu ħajra kbira għall-muzika, u għalhekk kompla jistudja b'suċċess u akkwista Ċertifikat mill-London College of Music u mir-Royal School of Music ta' Londra. Imbagħad akkwista Liċenzjat mill-Istitut Pontifiċju tal-Mużika Sagra ta' Ruma. Kien ukoll Organista Uffiċjali, Direttur tal-Kor, Surmast ta' l-Istudenti Karmelitani, Prefett ta' l-Istudenti, Prokuratur tal-Missjonijiet Karmelitani, Direttur Provinċjali tal-Vokazzjonijiet, u Għalliem fil-Kullegg Mount Carmel u f'diversi Skejjel ta' l-Istat.

Ġie maħtur bħala l-ewwel Kappillan tal-Parroċċa tal-Fgura fl-1965, malli l-Fgura saret Parroċċa. Dam f'din il-kariga sal-1979.

P. Leonard Mahoney, O. Carm.(Kapp. 1979 - 1982)


                                      P. Leonard Mahoney, O. Carm., twieled l-Isla fit-12 ta' Novembru 1932. Huwa għamel l-Ewwel Professjoni tiegħu fl-14 ta' Ottubru 1951, u dik Perpetwa tliet snin wara. Ġie ordnat Saċerdot fil-21 ta' Settembru 1957.

 Huwa studja t-Taljan f'Perugia, l-Italja. Kien Direttur tal-Legion of Mary u għalliem fil-Kulleġġ Mount Carmel . Diversi drabi kien Kunsillier tal-Provinċjali.

 Kien ukoll Kappillan tal-Balluta. Inħatar Kappillan tal-Fgura fl-1979, u dam sal-1982. Wara nħatar Provinċjal ta' l-Ordni.

P. Guido Micallef, O.Carm. (Kapp. 1982 - 1991)

                                          
P. Guido Micallef, O.Carm., twieled il-Ħamrun, fid-19 ta' Mejju 1940. Huwa għamel l-Ewwel Professjoni tiegħu fis-17 ta' Settembru 1959, u dik Perpetwa tliet snin wara. P. Guido ġie ordnat Saċerdot fit-3 ta' April 1965.

Huwa kien Assistant Ekleżjastiku tax-Xebbiet f'Santa Venera u għalliem fil-Kulleġġ Mount Carmel , kif ukoll Direttur tat-Terz'Ordni fil-Balluta.

P. Guido Micallef kien Kappillan tal-Fgura bejn l-1982 u l-1991.

P. Amadeo J. Zammit, O.Carm. (Kapp. 1991 - 1997)

P. Amadeo J. Zammit, O.Carm., twieled l-Imsida fit-28 ta' Frar 1938. Ħaddan l-Ordni Karmelitan fl-1957, u pprofessa solennement fl-1961. Ġie ordnat Saċerdot fl-1964.

Tul il-ħidma saċerdotali tiegħu P. Amadeo okkupa l-kariga ta' Assistent tal-Provinċjali, Pirjol tal-Komunità ta' Fleur-de-Lys, Surmast ta' l-Istudenti, għalliem fil-Kulleġġ Mount Carmel , Editur tar-Rivista 'il-Karmelu' u Kunsillier tal-Provinċja. Ħadem ukoll fil-Komunitajiet ta' l-Imdina, San Ġiljan, Sta. Venera, u Fleur-de-Lys. Kien ukoll Direttur tad-Dar tat-Talb, il-Lunzjata, ir-Rabat. Fl-1975 inħatar l-ewwel Kappillan tal-Parroċċa ta' Fleur-de-Lys, dam Kappillan sal-1982. Inħatar Kappillan tal-Fgura fl-1991 u dam sal-1997 meta sar Provinċjal tal-Ordni.

P. Joe Saliba, O.Carm. (Kapp. 1997 - 2006)

P. Joe Saliba, O.Carm, twieled Birkirkara fl-24 ta' Marzu 1955, Wara li temm l-istudji tiegħu fl-iskejjel tal-Gvern, fl-1973 issieħeb ma' l-Ordni Karmelitan. Wara n-novizzjat u l-istudji tal-Filosofija u t-Teologija fl-INSERM, fl-1979 għamel il-Profesjoni Solenni. Fis-6 ta' Lulju 1980, ġie ordnat Saċerdot u ntbagħat Ruma jistudja l-Ispiritwalità fl-Università Pontifiċja tat-Teresianum minn fejn ħa l-liċenzjat. Fl-1988 huwa ħa l-Baċellerat fl-Edukazzjoni mill-Università ta' Malta .

Tul il-ħidma saċerdotali tiegħu, kien għalliem u Rettur għal żmien fil-Kulleġġ Mount Carmel, għalliem tat-Teoloġija Spiritwali fl-INSERM, editur tar-rivista 'il-Karmelu', direttur tat-Terz'Ordni Karmelitan u direttur provinċjali tal-vokazzjonijiet. Huwa ħadem fil-Parroċċi ta' Fleur-de-Lys, Sta. Venera, u tal-Balluta, maż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara, mal-Legion of Mary, u ma l-Azzjoni Kattolika, mal-Grufan u mal-Mixja Neo-Katekuminali. Kien ukoll direttur tad-Dar tat-Talb il-Lunzjata ir-Rabat.

Fil-15 ta' Ġunju 1997, inħatar Kappillan tal-Fgura u dam sal-2006.

P. Joe Vella,O.Carm. (Kapp. 2006 - 2009)

Patri Joe Vella O. Carm twieled il-Fgura fis-7 ta’ Awissu 1958. Huwa daħal fl-Ordni Karmelitan fejn ipprofessa solenni fid-29 ta’ Ġunju 1981. Fit-3 ta’ Lulju 1982 ġie ordnat saċerdot. Meta kien fil-kunventi ta’ Fleur-de-Lys u Santa Venera, kien jgħallem f’St. Elias College u kien jieħu ħsieb diversi għaqdiet. Bejn is-snin 1991 u 2003 kien Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Venera. Mill-2003 kien jifforma parti mill-komunità karmelitana tal-Fgura. Inħatar Kappillan tal- Fgura fl-24 ta' Mejju 2006.

P. Renald Lofreda, O.Carm. (Kapp. 2009 -2016 )

Patri Renald Lofreda O.Carm twieled nhar id-9 ta’ Settembru 1978 minn John u Mary nee Mallia u tgħammed fil-parroċċa ta’ San Gejtanu l-Ħamrun. Hu għadda ħafna żmien fil-parroċċa ta’ Santa Venera fejn kien abbati għal bosta snin u hemm sar jaf lill-patrijiet Karmelitani.

Daħal mal-Karmelitani bħala pre-novizz fit-23 ta’ Settembru 1996 u għamel in-novizzjat f’Pisa, l-Italja bejn Awissu 1998 u Settembru 1999. Fl-1 t’Ottubru ta’ l-istess sena għamel il-professjoni sempliċi fl-Ordni Karmelitan. Matul is-snin tal-formazzjoni lesta l-istudji tiegħu tal-filosofija u t-teoloġija fl-Università ta’ Malta. Fis-17 ta’ Settembru 2002 P.Renald għamel il-Professjoni Solenni u fit-13 t’Ottubru ta’ l-istess sena ġie ordnat djaknu fil-parroċċa taż-Żejtun. Ġie ordnat saċerdot fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca nhar l-20 ta’ Ġunju 2003. 

Wara li kiseb il-Liċenzjat fit-teoloġija fl-Università ta’ Malta, ntbagħat jistudja l-liturġija fl-Università Pontifiċja St. Patrick’s College, f’Maynooth fl-Irlanda. Fl-istess żmien huwa għex fil-komunità Karmelitana ta’ WhiteFriars fiċ-ċentru ta’ Dublin. 

L-ewwel esperjenza pastorali tiegħu kienet fil-parroċċa tal-Fgura fejn ħadem ħafna ma’ l-Għaqda ta’ l-Abbatini u fil-Kummissjoni Liturġika Parrokkjali. Kien ukoll Viċi Direttur u aktar tard Direttur tal-Vokazzjonijiet Karmelitani. F’dawn l-aħħar tliet snin ta s-servizz pastorali tiegħu bħala viċi fil-parroċċa tal-Fgura fejn kien ukoll responsabbli miż-żgħażagħ tal-festa u mill-abbatini. Fl-istess ħin ta servizz lill-Provinċja Karmelitana Maltija bħala ċeremonjier tal-Provinċjal, direttur spiritwali u għalliem tar-reliġjon f’St. Elias College immexxi mill-Karmelitani. Kien ukoll direttur spiritwali ta’ l-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq.

Permezz ta’ digriet tas-27 ta’ Mejju 2009 Mons. Pawl Cremnona O.P. Arċisqof ta’ Malta ħatar lil Patri Renald kappillan tal-Fgura. Hu beda jamministra l-parroċċa mill-1 ta’ Ġunju 2009 fil-waqt li nhar il-Ħadd 5 ta’ Lulju ta’ bidu uffiċċjali għall-ħidma pastorali tiegħu ta’ kappillan waqt ċelebrazzjoni mmexxija mill-Arċisqof.

 

 P. Raymond Calleja , O.Carm. (Kapp. 2016 -  )

P. Raymond Calleja twieled nhar it-3 ta’ Ġunju 1954 minn Pawlu u Ġuża Calleja. Huwa l-ewwel wild fost erba’ ulied.

Tgħammed fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu il-Ħamrun. Huwa daħal fl-Ordni Karmelitan fl-1973 u għamel in-novizzjat ġewwa l-kunventi tal-Belt u ta’ Fleur de- Lys. Fid-9 ta’ Settembru tal-1976 għamel l-professjoni sempliċi u dik solenni fit-3 ta’ Lulju 1979. Fl-istess xahar huwa ġie ordnat djakunu u fis-6 ta’ Lulju tal-1980 ġie ordnat saċerdot.

Fil-ħajja tiegħu bħala Karmelitan, P. Raymond  qeda’  diversi  uffiċċji fosthom  dak ta’ direttur tal-vokazzjonijiet, direttur ta’ diversi fergħat tat-terzjarji karmelitani kif ukoll direttur provinċjali tat-Terzjarji Karmelitani.  Huwa kien ukoll kunsillier tal-provinċjal, kif ukoll kappillan tal-Parroċċa tal-Balluta u Pirjol tal-Komunità tal-Parroċċa ta’ Santa Venera. Apparti dawn l-uffiċċji ma jonqosx is-servizz li ta u għadu jagħti f’diversi djar tal-anzjani. Wara l-Kapitlu Provinċjali li sar f’April 2012 P. Raymond beda  jifforma  parti  mill-komunità tal-Fgura. F’Ottubru tal-2016 il-Provinċjal P. Alexander Vella O. Carm għażlu biex ikun kappillan tal-parroċċa tagħna.

Agħfas hawn biex terġa titla' fuq

 

Il-Pirjoli li mexxew il-Kunvent tal-Fgura mill-1945 'il hawn.

  R.P. Tarcis Licari O.Carm. 1945 - 1946
  R.P. Anastasio Caruana O.Carm. 1946 - 1949
  R.P. Romeo Grech O.Carm. 1949 - 1950
  R.P. Leone Buhagiar O.Carm. 1950 - 1952
  R.P. Anselmu Chircop O.Carm. 1952 - 1955
  R.P. Pawl Gatt O.Carm. 1955 - 1958
  R.P. Klement Caruana O.Carm. 1958 - 1964
  R.P. Marjan Farrugia O.Carm. 1964 - 1967
  R.P. Damian Cachia O.Carm. 1967 - 1970
  R.P. Timotju Azzopardi O.Carm. 1970 - 1976
  R.P. Mawrizju Mizzi O.Carm. 1976 - 1982
  R.P. Frans Mifsud O.Carm. 1982 - 1985
  R.P. Nazju Axisa O.Carm. 1985 - 1988
  R.P. Kilian Azzopardi O.Carm. 1988 - 1991
  R.P. Samuel Abela O.Carm. 1991 - 1994
  R.P. Kilian Azzopardi O.Carm. 1994 - 1998
  R.P. Herman Duncan O.Carm. 1998 - 2006
  R.P. Mawrizju Mizzi O.Carm. 2006 - 2009
  R.P. Herman Duncan O.Carm. 2009 - 2015
  R.P. Renald Lofreda O.Carm. 2015 - 2016
  R.P. Raymond Calleja O.Carm. 2016 -
     

Agħfas hawn biex terġa titla' fuq